Referat af arkitektur- og teknikgruppemøde d. 19/12-96.

Til stede: Inger Foldager, Maren Munk Madsen, Olaf Dejgaard, Gurli Behrens Madsen, Annie Nielsson, Villy Jørgensen, Jette Hagensen, Steen Solvang Jensen, Lisbeth Norup, Anne Jakobsen, Per Vølund, Jill Sindholt og Lars Levin-Jensen (referent).

1) Arkitekterne

På mødet mellem arkitekterne, ingeniørerne og Arkitekturkernegruppen onsdag d. 18/12 blev der diskuteret financiering, ingeniørfirma, situationsplan og boligplan.

Financiering:
- Der blev diskuteret problemet med, at der højest sandsynligt skal laves EU-udbud også af rådgivningsdelen. Dette skal der snart tages fat på, da det betyder meget for tidsplanen.
- Skal vi undgå hele udbudet ved at få det godkendt som forsøgsbyggeri? Dette skal også afklares sammen med Advokaten i starten af januar.
- Skal man lave forprojekt sammen med en totalentreprenør?
- Der skal laves aftaleudkast mellem Økobo og Arkitekter og Ingeniører
- Tidsplan: Projekteringen kan ikke fordeles over længere tid for de forskellige bogrupper, da der vil være en stor grad af genbrug mellem bogrupperne.
- Arkitekterne har kontakt til en lille mellemstor entreprenør med økologisk erfaring til et evt. forprojekt.

Ingeniørfirma: Der blev stillet spørgsmål ved om Cenergia har de fornødne forsikringer, da der var nogen der havde hørt nogle rygter. Rob Marsh fra Cenergia forklarede at der var to firmaer, et til at tage sig af EU-ansøgningerne og et andet til projekteringsopgaverne. Dette var nødvendigt for at holde økonomien for de to ting adskilt.
Derudover blev der diskuteret vandrensning, forbrug af energi til regnvandsopsamlingssystemet, isoleringstykkelser i forhold til energibesparelser og udgift, varmeforsyning set i forhold til eventuelt forsøgsprojekt med Sterlingmotorer.
Der blev også snakket om supplering af ingeniørdelen med konstruktionsingeniører, idet dette snart skulle bruges af arkitekterne. Arkitekterne kommer med oplæg.

Situationsplan og boligplan: se nedenfor.

Næste møde med arkitekterne bliver d. 7/1-97.

2) Situationsplan

Arkitekterne arbejder nu på den situationsplan, der skal være en del af lokalplanen for området. Selve planen er ændret lidt i forhold til tidligere. Der blev diskuteret:

- Stier. Der skal ikke være en tværgående sti lige midt i bebyggelsen. Tværtrafikken må gå langs den eksisterende markvej.

- "Firkantet" bygningslayout for ejerbogruppen. Der var enighed om, at denne godt kunne åbne sig lidt mere, så den var lidt mindre firkantet.

- P-pladser. Der er fra starten lavet 40 pladser, men der er sat plads af til yderligere 60. Vi håber ikke der bliver så mange der har biler i bebyggelsen.

- Laden. Denne er nu flyttet mod vest og ejergruppen er tilsvarende blevet flyttet for at alle bygningerne ligger på det købte jord. Dette er af hensyn til Kommunen, som ikke ville have bygninger på det forpagtede jord.

- Efterkomposteringspladsen er placeret for enden af laden mod øst. Der vil være kørevej hele vejen derned.

- Vandrensningssystem. Dette er planlagt til at være placeret som et sandfilter i hver af fælleshusene, en lille sø ved hvert fælleshus og vandløb ned med en mindre sø på arealet mod øst. Samlet skal der renses ialt 20 m3/dag.

- Fælleshuse og cykelskure. Disse er ikke placeret sammen, da det gav en bedre placering at lægge cykelskurene for sig selv.

- Landskabsarkitektur. Man bør inddrage tanker om permakultur. Jill bliver kontaktperson for udvalg om landskab. Emnet kommer op på weekenden og på næste møde.

- Placering af gårdens dyr (hønsene) i forhold til træbæltet. Disse skal ikke gå i hele træbæltet mod nord, højst til hvor ejergruppen slutter.

3) Boligplan

Arkitekterne arbejder ligeledes med plan for boligerne. Dette skal også være en del af lokalplanen. Diskussionen fra tidligere møder om standardenhed med badeværelse og trappe i een enhed blev videreført. Der blev også diskuteret udvendige trapper, kompostkælder og facader mod syd og vest.

Steen kom med forslag om mellemhuse med indgang til fire lejligheder og trapper, men der var enighed om at en sådan løsning nok var for dyr. Der var også andre ulemper ved den.

Efter længere tids diskussion blev det besluttet at sige god for løsningen foreslået af arkitekterne. Der blev dog stillet følgende spørgsmål/krav:

1) Der skal være vindue i badeværelse også selv om dette er ud til forgangen/glashuset.
2) Der skal sørges for at der er ordentlig lydadskillelse mellem etplanslejlighederne. Dette er specielt problem fordi etageadskillelsen er af træ.
3) Der skal laves altaner på første sal i hvert fald i de lejligheder der kun er eet plan.

4) Komposttoiletter

Toiletgruppen havde lavet et godt oplæg, som Inger og Olaf fremlagde. Yderligere oplæg kan fås ved henvendelse til Lars eller Inger.

Der var en kort diskussion mest af afklarende karakter. Der skal tages en beslutning næste gang, når folk har fået tænkt lidt over de forskellige løsninger. Det er i høj grad en subjektiv bedømmelse om, hvilket toiletsystem der er det bedste.

Der var lidt tvivl om kapacitetsangivelserne i oplæget. De er taget fra brochurematerialet, men der er rapporteret om kortere tømningsintervaller for nogle af toiletterne i anvendelse.

Folk kan se Økokomperen i Valdemarsgade 4. Toga2000 og Snurredasset kan ses på turen til Hjortshøj med Bogrupperne i januar.

Næste møde onsdag d. 8. januar 1997 kl. 18.00

i Baggesensgade 22 st., København

Godt Nytår 1997

??