Referat af arkitektur- og teknikgruppemøde d. 8/1-97.

Til stede: Olaf Dejgaard, Annie Nielsson, Jette Hagensen, Steen Solvang Jensen, Lisbeth Norup, Per Vølund, Jørn Erik Nielsen, Kirsten Qvist Karlshøj, Lotte Pfeiffer, Lone Samuelsson, Kenneth Karlsson og Lars Levin-Jensen (referent).

1) Orientering fra Arkitekterne

På mødet mellem arkitekterne, ingeniørerne og Arkitekturkernegruppen tirsdag d. 7/1 blev der diskuteret følgende:

Hønsehold: Den planlagte bestand af høns på ca. 1500 stk skal placeret. Kommunen (Holger Wilbæk) vil ikke have hønsene gående i beplantningsbæltet. Alternativt skal de gå nord for beplantningsbæltet med en gennemgangsvej på 6m bredde gennem bæltet, eller bæltet "knækkes" på midten og hønsene holdes i den derved indskudte kile. Dette sidste giver dog kun 2500m2, hvilket er 1/4 af det krævede areal. Dette diskuteres med kommunen på næste møde, hvor også Jørn Erik er med.

Supplering af ingeniør-rådgiverdelen: Cenergia er eksperter i energi-delen, men har ikke tilstrækkeligt ekspertise i konstruktionsdelen. Cenergia og Thure Nielsen&Rubow foreslår Rådgivende Ingeniørfirma Wissenbjerg, København. De er efter sigende gode til konstruktion og VVS. Vi skal melde tilbage om det er OK at tage kontakt til dem. Kenneth checker deres rygte på DTU, Kirsten checker deres rygte inden for arkitektverdenen og Lars checker med Lejergruppen i Andelssamfundet i Hjortshøj, som de har været med til at lave. Lars melder derefter tilbage til TN&R. [Efterfølgende er det blevet konstateret, at der ikke er noget at udsætte på Wissenbjergs ry og rygte, hvorfor vi har givet TN&R grønt lys til at kontakte dem]

Lejligheds- og husplaner: Arkitekterne arbejder på at få lavet beskrivende materiale, som skal sendes ud til bogrupperne i næste uge. Det ser ud til at denne plan holder. De foreløbige planer blev fremlagt, og der var en mængde spørgsmål, som resulterede i følgende kommentarer:

Der vil af hensyn til kompleksiteten mv. kun være jordsten i adskillelserne mellem lejlighederne. Dette rejste spørgsmål, om det var muligt at indføre mere masse i form af jordsten i huset. Fx jordstensvæg mellem badeværelse og køkken/alrum (med bagside af vandtæt kalciumsilikat-plade), ind til værelserne eller evt. delvist i ydervæggene. For rækkehusene kan man forestille sig jordsten i ydervæggene i nederste etage.

Der var ønske om, at udluftning fra køkken ikke behøves at være gennem den centrale skorsten, men kan også være ud gennem væg eller sammen med toiletskorstenen.

Ud over disse ting var der ingen andre kommentarer til de strukturelle ting. Flere andre kommentarer tages op senere, når vi går mere i detaljer.

2) Komposttoiletter

De aktuelle modeller blev gennemgået igen ud fra oplægget fra sidste gang. Det var straks klart, at kampen stod mellem "Økokomperen" og "TOGA2000". De to repræsenterer to forskellige principper: Fuld kompostering på stedet, eller udtørring med senere længere efterkompostering.

Efter en lang diskussion, hvor fordele og ulemper mellem de to modeller blev præsenteret, var der stadig ikke enighed. Valget var i virkelighed ikke så meget baseret på facts om de to, da der ikke var tvivl om, at de hver for sig fungerede efter deres hensigt. Valget var mest baseret på følelser for, hvilket princip man mente var det mest "rigtige" og fremtidssikrede. Under alle omstændigheder er der ingen forskel på konstruktionen af huset ved de to løsninger.

Til sidst var der alligevel ikke enighed og man valgte "Økokomperen", da et flertal af de fremmødte gik ind for denne. Der var fuld enighed om kun at vælge eet system. Flemming Abrahamsson, som står for produktion og salg af Økokomperen, varskoes om, at vi har valgt denne type (Olaf). Der skal ved købsaftalen opstilles krav til funktionen og kapaciteten, således at evt. ansvar ved problemer placeres på producenten.

Folk kan se Økokomperen i Valdemarsgade 4, København.

3) Vand, rensning af gråt spildevand

Kenneth har snakket med Roskilde Amt, og de sagde, hvad deres krav til udledning var. De mente, at man skulle lave nedsivning eller udledning evt. med sandfilter og septictank før.
Udledning er måske ikke specielt økologisk, selv om det er forholdsvist billigt at nå de krav der er til udledning, når vi kun har gråt spildevand.

På baggrund af samtalen med Amtet holdt Kenneth og Lars møde med Biolog Søren Gabriel fra Inst. for Miljøteknologi på DTU. Rob Marsh fra Cenergia deltog også. Søren frarådede os udledning og specielt at vandet løber i render på overfladen: vandet er stadig næringsrigt, og renderne vil blive til lugtende pøle. Desuden er vandmængderne ikke noget der er nok til at flyde af betydning. Han mente vi skulle satse på nedsivning.

På baggrund af denne udmelding var der enighed om, at man skal arbejde videre med modellen med septictank, sandfilter og nedsivning. Der skal opstilles beregninger for besparelse og øgning af udledning ved ikke at have septictank og sandfilter med.

Der er møde med Amtet d. 22/1. Her deltager Kommunen, Arkitekterne, Ingeniørerne og repræsentanter fra Økobo. Dette bliver Kenneth og Jette. Der arbejdes videre med nogle løsninger sammen med Cenergia. Gruppen her består af Kenneth, Lars og i mindre omfang Jette.

4) Energiløsningerne

Status? Per Vølund undersøger stadig økonomi osv. omkring Sterlingmotorer. Der skal evt. laves aftale med Energistyrelsen og DTU om forsøgsprojekt. For at sikre at vi får en ordentlig løsning, hvis Sterlingmotorerne ikke viser sig at opfylde forventningerne, må vi prøve at se nogle beregninger af økonomi osv. ved en løsning med både flisfyr, solfangere og Sterlingmotorer. Sterlingmotoren koster ca. 600 kkr, og der gives 30% tilskud. Denne størrelse vil kunne levere el nok til det almindelige forbrug i bebyggelsen, men overskudsvarmen fra denne produktion er ikke nok til varmeforsyning om vinteren.

Per arbejder videre sammen med Rob fra Cenergia for at klarlægge økonomien og de økologiske konsekvenser. Der må laves et skriftligt oplæg. Steen går med i dette arbejde.

Punkter vi ikke nåede:

Anvendelse af gården til fællesaktiviteter(oplæg fra Steen)

Materialevalg, status

Arkitekturkernegruppen mødes med arkitekterne og ingeniørerne tirsdag. d. 21. januar kl. 17.00.

Næste møde onsdag d. 22. januar 1997 kl. 18.00

i Baggesensgade 22 st., København

Det møde der ellers var aftalt til onsdag. d. 15/1 er hermed aflyst.

??