Referat af arkitektur- og teknikgruppemøde d. 22/1-97.

Til stede: Gurli Behrens Madsen, Kirsten Bjerritsgaard, Villy Ib Jørgensen, Olaf Dejgaard, Annie Nielsson, Jette Hagensen, Steen Solvang Jensen, Lisbeth Norup, Jørn Erik Nielsen, Lotte Pfeiffer, Lone Samuelsson, Kenneth Karlsson og Lars Levin-Jensen (referent).

1) Toiletter/badeværelser i trækonstruktionen

Efter møde med boligselskabet i dag var det blevet klart, at de ikke vil have trækonstruktion i forbindelse med badeværelserne. Arkitekterne kunne ikke overbevise dem om det modsatte.

Alternativet er måske betonvægge! Der var i forsamlingen åbenhed overfor at løsninger diskuteres mellem arkitekterne og boligselskabet, idet dette er en stor ændring i forhold til det hidtil planlagte omkring badeværelser. Blot skal det pointeres at beslutningen stadig ligger i regi af Økobo.

2) Tidsplan

Arkitekterne fik gennemgået den tidsplan der pt. er til "høreing" hos de implicerede parter. De havde nogle kommentarer/betænkeligheder omkring financiering aaf detailprojekteringen, da det meste af arbejdet vil blive lavet under projekteringen af ejerboligerne, men de almentnyttige boliger først kan betale fra godkendelse af det såkaldte Skema A. Dette er igen afhængigt at lokalplanen, dvs. tidligst fra 4/6-97 kan der komme penge fra den almentnyttige del. Denne del omkring financieringen skal indgå i diskussionen omkring økonomi/jura. Arkitekterne ville samle deres kommentarer i et notat, som de vil sende inden for en uge.

Tidsplanen blev ligeledes gennemgået i hovedtræk for de fremmødte på mødet. Største ændring er, at generalforsamlingen er udskudt til 25/2 og den 28/1 vil der i stedet blive afholdt informationsmøde om arkitektur og teknik i Roskilde.

3) Informationsmøde om arkitektur og teknik i Roskilde 28/1

Mødet blev aftalt at skulle indeholde følgende:

Indledning om "Hvad er økologi og de større perspektiver" ved biolog Søren Gabriel fra DTU.

Oplæg og gennemgang af arkitekturen ved arkitekt Martin Rubow.

Gennemgang af komposttoiletløsningen ved Fl. Abrahamsson.

Hver af disse oplæg er af ca. 20 minutters varighed.

Derefter vil der være paneldebat (ovenstående + Lars, Jette og Kenneth) og spørgsmål. Lone er indleder/præsentator/moderator/ordstyrer.

4) Udsendelse af prospekt/boligoplæg

Forløbet af arbejdet med tegningerne blev gennemgået og diskuteret. Der var i sidste øjeblik fundet fejl i tegningerne i forhold til listen over lejlighedsstørrelser mm. Der var enighed om, at det ville have været praktisk med en korrekturrunde noget før.

Der er skrevet en tekstforklaring af projektets hovedtræk og materialeanvendelse mm. Dette indgår i prospektet. Der skrives et følgebrev. Olaf står for at skrive følgebrevet og får det hele trykt og udsendt torsdag d. 23/1. Derved har folk weekenden til at se materialet igennem til på tirsdag 28/1.

5) Høns og placering af disse på arealet

Som nævnt i koordinationsmødereferatet vil kommunen ikke have hønsene fra landbruget i læbæltet eller nord for dette på længere sigt.

Der er med projektforslaget opdaget, at ejergruppens udbredelse kræver 25m bredere areal mod nord, samt andelsgruppen 10m bredere areal mod syd. Tidligere har vi aftalt, at en bræmme på 15m langs det nordlige hegn måtte bruges til landbrug og høns. Forslaget er nu, at der afsættes svarende til en 50m bred bræmme langs det nordlige hegn til landbrugets høns. Med udvidelsen af det samlede areal vil hønsene kun komme 10m nærmere (lejer)boligerne.

Forslaget blev godkendt, men den endelige udformning af arealet bør være kileformet, så mest muligt af arealet kommer ned mod øst.

6) Komposttoiletter

Til dette punkt var Flemming Abrahamsson (FA) fra firmaet Fornyet Energi indbudt, da det er ham der er producent af den type komposttoiletter vi har valgt. Derudover var Rob Marsh fra vores ingeniører Cenergia med på en lytter.

FA indledte og argumenterede hvorfor de valgte at udvikle deres egen løsning i stedet for blot at vælge en standardløsning fra Sverige eller Norge. Argumenterne drejede sig især om materialevalg, da de andre er af glasfiber eller lignende. Deres egenudviklede er af fiberbeton, dvs. cement blandet med polypropylenfibre for at give styrke i betonen.

Modellen har været produceret i 5 år og der er pt. ca. 20 stk i drift. Det er uklart hvordan de virker generelt, men der er nogen der siger de fungerer godt. Der er ingen videnskabelige undersøgelser inden for dette område i DK. De er udviklet ud fra almindelig praktisk fornuft og logik. Problemerne har mest været med at få tilladelserne igennem via embedslægerne.

De problemer der har været derudover har været med bananfluer, og dette kan spores til, at der samtidig er kommet madkompost fra køkkenaffald i beholderen. Hvis man undlader dette kommer der ikke fluer i komposten. Fluerne er harmløse, men utiltalende i forbindelse med toilettet.

FA mener der er problemer med en manuelt styret ventilator, da folk glemmer dem. Helst skal toiltettet laves med naturligt aftræk, men med forceret udluftning som supplement. Dette bør laves som et automatisk system, som selv føler hvornår der er behov for at suge luft ud. Dette er ikke udviklet endnu. Der er behov for at fjerne 80m3/time og ventilatoren bruger ca. 9W. Orienteringen af kompostkælderen i forhold til sol og solhusene er ikke vigtig, da beholderen står i en kælder, hvor der vil være konstant temperatur. Selve komposten er 30-35grader.

Omkring efterkomposteringen var der følgende: Der skal være JORD-kontakt, dvs. ikke fast fx beton-bund. Der er ikke noget problem med nedsivning, da der er forholdsvist lidt næring i det på dette tidspunkt jordlignende produkt. Det er ikke nødvendigt med hus (overdækning), blot afskærmning for hunde, børn mm. Komposten lægges i 15-20cm tykt lag og dækkes med lidt jord, men der skal alligevel kunne komme luft til. Det skal ikke vendes eller på anden måde behandles i det år det skal ligge og efterkompostere. Mængden er ca. 50l kompost/år/person hvilket giver pladskrav på 1/2m2/person ialt 125 m2.

Urinseprarationen var der følgende kommentarer til: Ingen erfaring med lange rør eller nødvendig rørdimension til fælles opsamlingstank. God ide at føre lidt vand med urinen (1 dl skyl), da det modvirker udkrystalisering af urinen i rørene. Urinbeholder skal ligge nedgravet udenfor for at holde lav temperatur. Det er oplagt med fælles beholder for husblokken. Man skal regne med 500l/person/år. Hvis man regner med tømning to gange om året (forår og efterår) skal man regne med 1000l/familie.

Vi snakkede kort om eventuelle problemer med at FA samtidig vil være konsulent og pruducent. Hvis dette bliver problem må vi hyre anden konsulent, men ...

Vi snakkede også om forsikring i forbindelse med producentansvar. FA mente dette skulle være på samme måde som de andre involverede firmaer, dvs. helt normale vilkår.

Omkring pasning af toiletterne: Det er nødvendig at strø med savsmuld eller lignende, samt lidt jord. Alle skal lære toilettet at kende, så man passer det. Inspektion kan foregå med lommelygte gennem toiletstolen eller ved at gå ned i kompostkælderen (et par gange om året).

Omkring godkendelse: Amtet kan blive et problem. FA har ikke voldsomt gode erfaringer med embedslægen. Dog er der lyspunkter, da han har godkendt FA's komposttoiletter i skovbørnehave i Roskilde.

En stor tak til Flemming for en meget informativ aften!

Punkter vi ikke nåede:

Anvendelse af gården til fællesaktiviteter(oplæg fra Steen)

Materialevalg, status

Vindmøller?

Behandling af gråt spildevand

Næste møde 11/2 kl. 18.00 i Baggesensgade 22, st.

??