Referat af arkitektur- og teknikgruppemøde d. 18/3-97.

Til stede: Jette Hagensen, Steen Solvang Jensen, Inger Foldager, Jørn Erik Nielsen og Lars Levin-Jensen (referent).

1) Prisopgave

LØS og Gaia Trust er ved at lave en konkurrence om bæredygtig bosætning. Det bliver offentliggjort medio maj. Der er over 1Mkr i samlet prissum, bl.a. også nogle penge til etablering. Der skal laves et indlæg, vist nok som en slags essay. Der efterlyses folk til at skrive dette. Interesserede kan henvende sig til Inger.

2) Besøg på gården med Byggeholdet

Olaf har lavet meget detaljeret opmåling af gården. Dette bliver givet til Søren Peter fra AB99. Byggeholdet får det også, og de har tilbudt at lave et overslag over pris for istandsættelse. De savner mere præcise bud for niveauet for istandsættelsen, men det kan vi nok ikke give. Jette snakker med dem om at give flere priser for de ting, de er i tvivl om niveauet af.

3) Materiale/træ/græstørv

Oluf har undersøgt lærk fra Ølstykke savværk. Det kræver kun ½ års tørring, og ikke som tidligere udmeldinger meget længere tid. Det er ikke noget problem at få leveret nok i DK. Tuja er ca. 40% dyrere end lærk og priserne er stigende. Det er et problem at skaffe større mængder.

Efter at AB99 nævnte græstørv som muligt tagmateriale, er der lavet forskellige undersøgelser af dette.

4) Komposttoiletter

Ansøgningen til kommunen er umiddelbart blevet godt modtaget. Den er sendt rundt i forvaltningerne og til embedslægen. Der går nok mindst en måned før der kommer noget tilbage.

Kommunen foreslår konference om kompost/separationstoiletter. Der var dog enighed om, at det var smartere at lave det sammen med et arrangement lavet af KVL og Center for Økologi og Miljø. Dette arrangement er i Maj. Steen mente, at Teknologirådet ville give penge til et sådant arrangement. Jette går videre.

Der blev desuden diskuteret, hvordan man kan lave lidt PR omkring komposttoiletter.

5) Lokalplanen

Den er nu udsendt. Skal på byrådsmødet d. 19/3 til førstebehandling, hvorefter den går ud til høring hos borgerne.

Jørn Erik var faldet over en enkelt ting: Omkring træbælterne stod der 'bæredygtigt' og ikke 'økologisk', hvorfor der ikke var sikkerhed for at der ikke ville blive sprøjtet.

Teknisk udvalg har anbefalet, at der gives dispensation fra spildevands- og varmeplanen.

Der er borgermøde om lokalplanen d. 8/4 i Roskilde. Folk opfordres til at deltage.

6) Grøn guide

Vi skal have fyret op under den grønne guide (Kirsten Blicher Friis), da vi er nævnt som begrundelse i ansøgningen. Mulige opgaver er hjælp til arbejdet omkring Affaldssystemet og diverse andre ansøgninger (regnvand, varme, mv.). Lars snakker med hende og inviterer hende til næste møde.

7) Arkitekturkernegruppen har møde med arkitekterne og ingeniørerne

Torsdag d. 20. marts 1997 kl. 16. Der skal snakkes financiering af det videre arbejde, samt hvilke ting der er ufravigelige økologiske løsninger i bebyggelsen. Se separat notat om dette.

8) Jordbundsundersøgelser

Inger har undersøgt prisen for at få lavet geotekniske boringer for at undersøge behovet for evt. pilotering, samt for at finde ud af om vi kan nedsive det grå spildevand. Geoteknisk Institut siger, at det koster ca. 1000kr/m boring, og der skal bores 3m hvert sted. De foreslår tre boringer pr. huslænge, hvilket giver en samlet udgift op 100.000kr. De undersøger også jordsammensætningen, så vi også kan få et billede af, om det er godt at lave jordsten af.

9) Permakulturdesignkursus

Et sådant afholdes på Christiania 14.-27. april. Tilmelding til en Pernille på tlf. 3154 2355. Inger informerer landskabsgruppen.

10) Papirisolering

Inger har underssøgt sagen. Det er svært at få uvildige oplysninger, men Inger borer i det. Hun skal til flere foredrag om emnet.

11) Miljørigtig projektering

Steen oplyste om en konference om miljørigtig projektering d. 16/4. Det er en høring om 'Håndbog i miljørigtig projektering'. Tager vores arkitekter med?

12) Drikkevandsseminar

Steen og Lars var til dette i Roskilde hele sidste søndag. Det havde været meget godt, selv om det mest andlede om pesticider. Der var flere gode kontakter. Det lader til at der findes en ny vandledning nedgravet i Slæggerupvej, og at den er stor nok til at forsyne vores bebyggelse (i hvert fald ifølge Gösta ? fra kommunen).

13) Arkitekternes byggestil

Steen havde været ude for at se på noget af det Arkitekterne har bygget, bl.a. noget hvor der var samme effekt med taget og skorstene. Han viste billeder, og der var delte meninger om, hvor godt det så ud. Dette skal i hvert fald diskuteres med arkitekterne, når vi finder ud af, om vi skal have solfangere.

Punkter vi ikke nåede og andet til næste møde:

Stirlingmotorer (oplæg vedlagt)

Næste møde onsdag d. 9/4 kl. 18.00 i Baggesensgade 22, st.

??