Notat fra møde mellem kernearkitektgruppen, arkitekterne og ingeniørerne d. 20.marts 1997 kl. 16 - 19

Til stede: Martin Rubow fra arkitekterne

Peder Vejsig Pedersen fra rådgivende ingeniører Cenergia

Max ? fra rådgivende ingeniører Wissenbjerg

Olaf Deigaard, Simon Konoy, Inger Foldager, Lotte Pfeiffer, Lars Levin-Jensen fra Økobo

0) Aktuelt nyt

Peder Vejsig fortalte, at han havde sendt lokalplanforslaget til Bente Hammer i Boligministeriet(?)

1) Hvilke økologiske tiltag er væsentlige

Ingeniører og arkitekter savnede en klar udmelding om, hvilke ting der er væsentlige, og som altså vil blokere for projektet, hvis det ikke kan holdes inden for rammebeløbene. Det er bl.a. efter at Søren Peter fra AB99 har bedt arkitekterne om en liste over de økologiske tiltag. Vi kom frem til følgende:

a) Gråt spildevandsrensning - kan ikke fraviges

b) Komposttoiletter med urinseparation - kan ikke fraviges
Her er en usikkerhed om prisen, idet kælderen kan blive meget dyr, hvis der er krav om at den laves med fast bund, hvilket kræver afløb og spulehane. Kældrene i Hjortshøj har kostet 20.000kr stykket, men de er også i fuld dybde men uden fast bund. Rob Marsh fra Cenergia tager kontakt til Geoteknisk Institut for at få lavet eventuelle jordbundsundersøgelser.

c) Regnvandsopsamling - kan godt fraviges, men hvis det sker bør man forberede for senere etablering.

d) Lavenergimålsætning/ventilation
'blød fravigelig', man bør lave en vurdering ud fra en livscyklusvurdering

e) Flisfyr/biomasse - kan ikke fraviges

f) Jordsten og trækonstruktion - kan ikke fraviges

g) Solfanger/stirlingmotor - er der endnu ikke taget stilling til, Ingeniørerne studerer oplægget fra stirlingmotorgruppen.

h) Papirisolering - kan fraviges, da der fra flere sider er opstået tvivl om den langsigtede isoleringsevne. Derudover er der steder i boligen, hvor der ikke er alternativer til mineraluld.

2) Økonomi ved arbejdet i løbet af foråret

Ingeniører og arkitekter ønsker, at den risiko der er for at projektet ikke bliver til noget, også bæres af de kommende beboere. Hvis det viser sig, at projektet strander, bør der være en garantisum, som kan dække nogle af de udgifter, som arkitekter og ingeniører har haft.

Det blev oplyst, at arkitekter og ingeniører har brugt hhv. 150.000kr og 90.000kr. Skema A udarbejdelsen kommer til at koste yderligere 100.000kr. Samlet er der altså pr. 15/4 udlæg for ca. 340.000kr.

Arkitekter og ingeniører vil gerne starte detailprojekteringen 15/4 for at komme hurtigere fra start. Gør de det, vil det samlede udlæg ved udgangen af juni være på anslået ca. 800.000kr.

Oplægget er, at vi stiller en garanti for 400.000kr, som skal udbetales i slutningen af juni, hvis det ikke bliver til noget. Vi forklarede, at det ikke var muligt at mobilisere så mange penge inden 15/4, men at det måske er realistisk at stable 100.000kr på benene til den dato. Vi aftalte derfor, at hvis der ikke foreligger 100.000kr den 15/4 stopper deres arbejde. Hvis vi kan vise pengene den 15/4, skal vi så til den tid aftale, hvordan den sidste del sikres.

3) Regning

Regning for udarbejdelsen af lokalplanen lyder på 83.500kr. Dette skal deles mellem AB99, andels- og ejerbogruppen. Der skal tages kontakt til AB99 for afklaring af dette.

Derudover skylder vi 4.317kr for diverse kopier mv. Dette sidste beløb skal Økobo nok dække.

Lars Levin-Jensen, 23. marts 1997.