Referat af arkitektur- og teknikgruppemøde d. 9/4-97.

Til stede: Jette Hagensen, Jørn Erik Nielsen, Rob Marsh, Rikke Næraa, Kenneth Karlsson, Olaf Deigaard, Per Vølund, Steen Solvang Jensen, Inger Foldager og Lars Levin-Jensen (referent).

Dagsorden: Runde, Komposttoiletter, Stirlingmotor, Regionplan, Økologiske tiltag, Møde med kommunen, Evt..

1) Runde

Jette: - Borgermøde i Roskilde om Trekronerplan og lokalplan. Der var 20-30 mennesker. Der blev diskuteret trafik, bl.a. gangbro/tunnel over ringvejen. Parkvej bliver en lukket vej i de første mange år. Vi havde en kort diskussion af om, hvor bred vejen skal være. Jette laver udkast til indsigelse mod lokalplanen om bredden af vejen, idet vi mener den skal være smallere, da der ikke skal være så meget trafik ad den vej.
Hess-Petersen fra RUC sagde, at RUC ikke vil sælge gården. Olaf ringer til Hess for at følge op på mødet og rundturen med RUC og kommunen.
- Roskilde museum har spurgt om, hvornår de kan komme til at grave efter eventuelle arkæologiske fund.

Olaf: - Landinspektørarbejdet og udmatrikuleringer skal ind i tidsplanen.

2) Komposttoiletter

Arkitekterne, ingeniørerne og AB99 har været i Sverige på tur for at ryste holdet sammen. Der blev set forskellige løsninger i to byer. Et af de ting der kom op som et problem, var komposttoiletter, som AB99 mener er svære at få tømt i de almentnyttige boliger.

Der var meget surhed over, at ingen fra Økobo/Munkesøgård var inviteret med, samt at Wissenbjerg bringer alternativer til komposttoiletter op til diskussion. AB99 har bedt Cenergia om at gå i gang med at undersøge alternativer med vandskyllende toiletter og minirensningsanlæg. Dette har betydet, at udarbejdelsen af Skema A er sat midlertidigt i stå. Der skal snarest holdes møde med AB99 og aftale samarbejdsformer, således at der kommer mere fodslag mellem Økobo og AB99, samt at det bliver klart at det er et samlet projekt.

Der blev aftalt at der skal holdes arkitektkernemøde onsdag d. 16/4 ud over de møder der er med arkitekterne 15/4 og 17/4.

3) Stirlingmotor

Steen og Per har lavet oplæg om stirlingmotorer og hvordan en sådan kan indpasses i vores projekt. De mener vi nu skal tilkendegive vores interesse for udviklings-projektet overfor Vølund, DTU og Energistyrelsen.

Der blev diskuteret det principielle i at lade være med at lave solvarme, kontra at investere 400kkr som har en chance for at komme igen i form af besparelser og indtægt fra salg af el.
Der var også spørgsmål til, om Stirlingmotoren er en for alternativ og uprøvet teknologi, i forhold til at vi tidligere har sagt, at vi skal bruge kendt og prøvet teknologi. Modargumentet til dette var, at den økonomiske risiko er lille i forhold til at vi har DTU og Vølund med som garant i tre år.
Der er også frygt for, at man på et tidspunkt skal gå på kompromis i forhold til isolering mm. med baggrund i at vi har billig varme. Det er vigtigt at skille de to ting ad.

Det blev besluttet at vi gerne vil have en løsning med flisfyr og Stirlingmotor, men at Stirlingmotoren skal kunne "argumentere" for sig selv, dvs. man skal holde argumentationen omkring isoleringsgraden for sig selv. Steen og Per laver udkast til tilkendegivelse, som skal underskrives af bestyrelsen og AB99.

4) Regionplan

Lotte Kjærsgaard har lavet notat om eventuelle problemer med at vedtage lokalplanen før regionplanen er vedtaget. Jette afklarer dette med kommunen.

5) Økologiske tiltag

På mødet med arkitekterne havde kernegruppen udmeldt de områder, hvor vi har ufravigelige krav til økologisk indhold. Notat fra mødet er tidligere udsendt. Der var følgende kommentarer til Lavenergimålsætning/ventilation: Lavenergi er ikke så "blød fravigelig" som det er beskrevet i notatet. Det skal pointeres, at lavt energiforbrug er meget vigtigt for os.

6) Møde med kommunen

Miljøafdelingen i kommunen vil gerne diskutere projektet bl.a. affaldsordninger. De vil gerne holde møde en fredag kl. 9. Kommunen vil gerne have pilotprojekter om affaldssortering. Inger, Jørn Erik, Jette og Rikke tager et indledende møde med kommunen. Den grønne guide bør deltage. Derudover skal vi finde ud af hvilke krav de stiller til forskallige andre løsninger.

7) Eventuelt

a) Inger kan ikke tage afsed til stiftende generalforsamling i Foreningen for økologisk byggeri, og hun tilbød derfor at andre kunne deltage på hendes 'billetter'.
b) Nøddebo Skovbrug har et flisfyr, som de gerne vil vise frem. Steen og Per skal derop i næste uge. Jørn Erik tager med.

Næste møde onsdag d. 23/4 kl. 18.00 i Baggesensgade 22, st.

OBS! Mødet er flyttet i forhold til tidligere aftalt

Referat sendes til:

4449 1211 Anna og Lars Levin-Jensen

3135 1013 Jesper Nedergaard Rasmussen

3120 1742 Kenneth Karlsson og Rikke Næraa

4675 6778 Jette Hagensen

3379 8419 Inger Foldager & Jacob Bække

3833 2414 Jill Sindholt & Jens Damtoft

3185 8718 Charlotte Pfeifer og Lars Bjørstrup

4675 6045 Jørn Erik Nielsen og Ann Rohde Andersen

4465 4804 Villy Ib Jørgensen & Kirsten Bjerritsgård

4675 7756 Steen Solvang Jensen og Lotte Kjærgaard

4236 5929 Maren Munk-Madsen

3585 0005 Simon og Vibeke Konoy Lund

4281 3608 Lisbeth Norup

3135 6659 Lone Samuelsson

3124 0016 Kirsten Qvist Karlshøj

3311 1217 Per Vølund og Mette Kristensen

3142 4961 Olaf Dejgaard

4648 0840 Byggeholdet

5361 7701 Egen Vinding & Datter ApS

3369 1122 Arkitekterne Thure Nielsen & Rubow

4466 0099 Cenergia, Att. Peder Vejsig Pedersen

3311 2411 Advokat Knud Foldschack

Andelsboligselskabet af 1899

??