Referat fra Arkitektur og Teknikmøde onsdag d. 28. maj 1997

Til stede: Kenneth Karlsson, Lotte Pfeiffer, Olaf Deigaard, Inger Foldager, Jan Richter, Steen Solvang Jensen, Jette Hagensen, Lars Levin-Jensen.(referent)

Dagsorden: Runde, Møde med Roskilde Kommunes Miljø og spildevandsafdeling, Orienteringsmøde for grundejere i Roskilde Øst, Energibesparende foranstaltninger/installationer, Komposttoiletter, Eventuelt (Altaner og trappearealer).

1) Runde

Jette: - Har fået tilsendt tilsynsrapport over Roskilde kommune. Hvad skal den bruges til?
- Møde om køb af gården. Der ventes til vi har et boligselskab på banen.
- Lokalplanen. Det er uklart om der har været indsigelser. Måske udskydes vedtagelsen til august.
- Er der nogen der ved noget om forskellen på naturgips og kraftværksgips til vægplader?
- Lejergruppen ønsker vaskeri på gården.
- Der er blevet skrevet til Boligministeren for at fremme vores sag om andelsboligkvoter, da der 12/5 kun var 9 andelsboliger. De er nu fuldtegnede.
- Poul Simonsen, smart konsulent, har ringet og kan ifølge sig selv hjælpe os hurtigere igennem projektet. Olaf ringer til ham og hører hvad det er han kan tilbyde.
- Netværksmøde for Grønne Guider. Der var noget om at Ove Loland fra FRØKS havde sagt, at KAB Privat også havde økologisk ekspertise, så de evt. kan hjælpe.

Inger: - Oplæg til Ugebladet Ingeniøren om komposttoiletter er sendt, men der er ikke sket noget endnu.
- Har indbydelse til permakulturkursus i København til september.
- Der åbner et økologisk demohus i Sydhavnen 20/6, som kan besøges.

Lotte: - De har haft det første møde i landskabsgruppen. 1. oplæg er klar. Det skal diskuteres i gruppen, og der arbejdes videre. Der er møde igen d. 17/6 kl 18 hos Else Ginman. Der bør være en fra bestyrelsen med i landskabsgruppen. Olaf havde alligevel regnet med at tage med da han er interesseret i emnerne.

Kenneth: Har holdt foredrag på DTU om vores projekt. De er entusiastiske, og vi kan få studenterprojekter, hvis vi er interesserede.

2) Møde med Roskilde Kommunes Miljø og spildevandsafdeling

Referat skrevet af Inger er vedlagt dette referat.

Generelt: De opfordrer os til at søge Miljøstyrelsens Vandfond til dækning af udgifter til vores vandløsninger/komposttoiletter. Der skal ringes til Anne Schmidt i Miljøstyrelsen for at få vandfondens formålsparagraf. Eventuelt kan noget fra Cenergias EU-ansøgning genbruges. Inger tager kontakten.

Byggematerialer og jordbund: Her er nogle informationer til arkitekterne. Derudover tager Jette kontakt til RUC for at skaffe data om jordbundsforhold mm.

Flisfyr: Kommunen ønsker en beskrivelse af, hvad vores projekt indebærer m.h.t. røg og aske. Vi skal have en miljøgodkendelse. Steen og Per skriver et brev til kommunen om hvad sådan en løsning indebærer for os og om røg og aske med henblik på senere godkendelse.
Derudover fortalte Steen, at Per Vølund har fået tilbud på flisfyr incl. røgrenser (røgvasker). Det koster 1Mkr. Med bygning men fratrukket tilskud bliver udgiften 900kkr. Dertil udgift til Stirlingmotor 400kkr. Steen og Per tager kontakt til DK-Tekniks Videnscenter for Halm og Flisfyring for at få hjælp til dette. Der var bl.a. spørgsmål om nødvendigheden af backupsystem.

Affald: Positiv diskussion, vi skal evt. være med i forsøgsordning med sortering. Inger, Rikke og Jørn Erik arbejder med oplæg om affaldssortering.

Bygningsinspektoratet: Der skal senere laves en beskrivelse m.h.p. godkendelse af fx byggeri uden dampspærre. Jette følger op på holdningen til dampspærre hos de alternative kilder, og Olaf hos de traditionelle kilder. Vi havde en lille diskussion om nødvendigheden af dampspærre.

3) Orienteringsmøde for grundejere i Roskilde Øst

På mødet d. 22/5 var der ca. halvdelen embedsmænd fra kommunen og resten borgere. Det var orientering fra kommunen. De stopper brug af ukrudtsbekæmpelsesmidler fra 1998. De har generelt ingen penge til vejforanstaltninger m.h.t. hastighedsnedsættelse. De var klar over at der mangler et lyskryds ved Herregårdsvej/Ringvejen. Der vil blive etableret et brugerråd: 30 mennesker skal kunne spørges om el, vand, renovation, varme og spildevand.

4) Energibesparende foranstaltninger/installationer

Der skal startes noget arbejde for at klarlægge hvad der kan gøres for at få energibesparende hvidevarer mm. Bl.a. har Gram lavet sparekøleskab, som desværre ikke blive produceret længere. Der skal også tænkes på fælles indkøb af hvidevarer mm. Hvad med belysning?

Steen og Kenneth laver et oplæg. De skal både have noget om etablering og drift. Der skal også tænkes over, om der er behov for svaleskabe i de enkelte boliger, når der er fællesspisning de fleste dage.

5) Komposttoiletter

a) Lotte Kjærsgård har snakket med en der har henvist til Jacob Magid, der laver noget om anvendelse af fækalier og urin. Der er et projekt i gang med gødning, så de er interesserede i at modtage vores gødning. Er vi interesserede, og hvad med vores tilknyttede landmænd?

Det er sigtet at få undersøgt det lokale kredsløb. Derfor er det på længere sigt vores løsning der stiles efter. Efter deres forsøg kan vi bruge gødningen lokalt. Vi bør være med i den gode sags tjeneste...

Vi får beskrivelse fra Søren Gabriel og Anders Dalsgaard til næste gang, hvor vi så kan tage stilling og evt. melde tilbage. Kenneth følger op.

b) På mødet med kommunen var der noget med, at kredsdyrlægen ikke havde noget imod kompostens udbringning. Derimod bliver det et krav, at urinen hygiejniseres for at undgå smitte.

Der skal derfor laves noget arbejde for at få overbevist kredsdyrlægen om, at dette ikke er et problem. Man bør henvise til Anders Dalsgaard. Derefter skal der skrives noget til amtet for at få godkendelsen. Jette gør noget.

Embedslægen har videresendt vores sag til sundhedsstyrelsen, og der henvises til retningslinier udgivet af Miljøstyrelsen i januar. Dette kan resultere i en fortolkning af miljøstyrelsens retningslinier, som vi ikke har nu, da dette er første sag.

c) Jette spurgte til, hvad det var der gjorde forslaget fra AB99, om vacuumtoiletter med efterfølgende rensning og kompostering af slam, så uacceptabelt.

Vi snakkede om vandforbrug, elforbrug, rensning af det overskydende vand. Der lod til at være mange argumenter imod denne løsning, og der rokkes derfor ikke ved den tidligere beslutning om komposttoiletter med direkte kompostering uden vandforbrug.

Komposttoiletgruppen undersøger dog sagen.

6) Eventuelt

a) Altaner

Man skal være opmærksom på, at rummelige altaner skal respektere underboernes lysindfald og skygge. Det er derfor ikke ufravigeligt krav om rummelige altaner, men det skal ses i en sammenhæng. Olaf sagde, at seniorgruppen har lagt sig meget fast på de store altaner.

Det skal klarlægges hvad konsekvenserne for lysindfaldet er, således at man kan finde ud af hvad der skal ske. Arkitekterne må lave en vurdering. Dette tages op næste gang vi skal mødes med arkitekterne og ingeniørerne (hvornår det så end bliver).

b) Beregning af areal for trapper.

Hidtil er dette areal blevet talt med til overetagen. Det skal drøftes med boligselskabet, hvordan man skal fordele dette areal mellem over- og underboen. Underboen har også gavn af trappen, da der er opbevaringsskab under trappen.

Næste møde fastsat til onsdag d. 11. juni kl. 18 i Baggesensgade 22, st.

OBS: Flyttet frem!

Landskabsgruppens næste møde d. 17/6 kl 18 hos Else Ginman (tlf. 3124 3669).