Referat fra Arkitektur og teknikmøde d. 13. og 15. oktober 1997

Til stede: Inger Foldager, Steen Solvang Jensen, Jette Hagensen, Jørn Erik Nielsen, Kenneth Karlsson (kun 15/10), Per Vølund (kun 15/10), Lars Levin-Jensen.(referent)

Dagsorden: Runde, Samarbejdsstruktur, Separations/Komposttoiletter, Status for gruppens arbejde, Rådgivere

1) Runde

Steen: Har fået information om Perlite til isolering. Informationerne blev videregivet til Inger, som samler oplysningerne om isoleringsmaterialerne.

2) Samarbejdsstruktur

Jette har lavet oplæg efter diskussioner med Ann og Lars (udsendt tidligere). Forslaget er vist oprindeligt fra KAB og kom frem på et af de første møder med KAB.

Forslaget er, at der under den overordnede styregrupper er en arkitektur og teknik kontaktgruppe, som forbehandler de tekniske forslag som skal op i styregruppen, samt holder tæt kontakt med i hvilken retning der arbejdes under projekteringen. Kontaktgruppen skal have repræsentanter fra alle parter.

Da en sådan kontaktgruppe sikkert skal holde møde hver anden uge blev det foreslået at det var åbne møder, og at det ville blive en fortsættelse af arkitektur- og teknikgruppens arbejde, blot nu direkte sammen med arkitekter og ingeniører.Hvis der pludselig kommer mange til disse møder må vi overveje at dele møderne op.

Derudover skal der være to personer fra os som forestår den mere daglige kontakt med rådgiverne. Det blev aftalt, at disse var Lars, samt at Jette og Kenneth deler den anden post.

Den endelige struktur skal aftales og skrives ind i forretningsføreraftalen.

3) Separations/Komposttoiletter

Der er nu to store oplæg fra hhv. Steen og Jette, begge er udsendt. Der argumenteres for Vandskyllende toiletter kontra Komposttoiletter, begge med urinseparation.

Der var enighed om, at der mangler noget økonomisk overblik og noget uafhængig vurdering af de økologiske aspekter.

Vi havde en diskussion om forudsætnignerne i de to oplæg. Der var også en diskussion om individuelle løsninger kontra fælles løsninger. Hele diskussionen drejer sig dog om holdninger og følelser.

Efter en lang diskussion, som er urefererbar, blev man enige om, at der skal træffes en beslutning nu. Der kan komme nye informationer på bordet ved en videre undersøgelse, men da det drejer sig om holdninger og følelser vil det sikkert ikke ændre så meget på afgørelsen. Det var også fremme, at der fra starten var satset på komposttoiletter, og at det var 'farligt' at ændre på en grundsten så sent i projektet.

Det blev besluttet at holde fast i den løsning man hele tiden har haft: Komposttoiletter med urinseparation.

Der var nogle uafklarede ting vi hurtigst skal have overblik over:
- Hvilket niveau af finish skal der være for kompostkældrene (åbne mod jord i bunden, lukkede, med afløb, etc.)
- Hvor store slammængder forventes fra septictankene for det grå spildevand, og hvordan skal det behandles og bortskaffes.

4) Status for gruppens arbejde

Lars har forsøgt at lave opsamling om hvilke beslutninger der ligger fast for det tekniske. Han har taget udgangspunkt i liste over emner, som informationsgruppen har lavet, og har derefter gennemgået referaterne fra en ende af og konkluderet. Der vil i det følgende blive refereret til dette oplæg, som tidligere er udsendt. Det vil komme i en revideret udgave efter næste møde.

Komposttoiletter: Der er et udestående omkring godkendelse fra amtet. Kommunen har i principgodkendt det.

Gråt spildevang: Pga. at området er klassificeret som grundvandsfølsomt område må vi ikke nedsive. Vi skal derfor udlede til bækken. Om rensning sker centralt for hele bebyggelsen eller decentralt i bogrupperne må afgøres ud fra økonomiske og energimæssige overvejelser efter udregning af ingeniørerne. Der var usikkerhed om der kan blive krav til UV-behandling af det spildevand vi vil bruge til vanding af haver.

Vaskeri: Den endelige beslutning om placering af vaskerierne (centralt eller decentralt) er vist nok aldrig taget af bestyrelsen; ligeledes om enkelte bogrupper må skille sig ud ved at have vaskeri i fælleshus på trods af en overordnet beslutning om placering centralt. Der skal tilføjes at vaskemaskinerne bør køre på varmt vand fra flisfyret.

Kraft/varmeanlæg: Backupsystem kan være den noget mindre kedel til flisfyret, som i tilfælde af nedbrud på det almindelige anlæg kun skal levere varme. Det er tidligere besluttet, at flisfyret er med røgrenseanlæg med varmegenvinding. Det blev fastslået, at stirlingmotoren har sit eget flisfyr. Der skal være solvarmeanlæg til levering af varmt brugsvand i sommerperioden. Der var en diskussion om varmegenvindigsanlæg, og konklusionen var, at der fortrinsvis skal være naturlig ventilation med mindre varmetabet herved er større end forbruget til ventilation.

Energibesparende tiltag: Lys i fælleshus skal være med bevægelsesfølere. Der bør etableres synligt display af forbrug af el og vand i de enkelte boliger. Det skal undersøges om system til natsænkning af temperatur kan betale sig.

Tag: Solfangere skal integreres i taget.

Isolering: Udestående om papir- eller mineraluld blev diskuteret: Uddrag fra diskussionen: Isoleringsevne er den samme, papir transporterer fugt bedre end mineraluld, Isodan er rede til at give garanti for isoleringsevne, er kemikalierne i papiret lige så slemt som kræftrisikoen ved mineraluld?, papirisoleringsproducenterne anbefaler at undlade dampspærre, problem med udkondensering af vand åbenbart ikke problem i papir, da det transporterer vandet, økologiske bygmestrer anbefaler at udelade dampspærre pga indeklima. Konklusion: Vi vil søge at undlade dampspærre, Jette undersøger kræftrisiko ved mineraluld da Lars mener den er på meget lavt niveau, og ikke er dokumenteret ved forøget risiko for folk der har arbejdet med det.

Køkkener: Affaldssortering skal overvejes.

Lofter på 1. sal: Evt. pulterrum over badeværelse.

Resten som skrevet i oplægget.

5) Rådgivere

Nogen har hørt kritik af Cenergia, specielt at de foretrækker løsninger som er meget 'tekniske'. Kritikken kommer fra andre tilsvarende firmaer, og man skal være opmærksom på, at der kan lægge motiver bag at kritisere sine konkurrenter.

Efter en diskussion blev konklusionen, at vi skal være opmærksomme overfor hvilke løsninger der bliver valgt og være kritiske i forhold til løsningernes holdbarhed og økologiske indhold. Dette gælder alle rådgivere og løsninger.

Næste møde: Onsdag d. 29. oktober kl. 18 i Baggesensgade 22, st.


Konverteret af Lars Levin-Jensen, 15-11-97