Referat af teknikgruppemøde d. 22.4.98.

Til stede: Kenneth, Steen, Jørn Erik, Lone og Jette (ref.) samt Peder Vejsig og Jens Andersen fra Cenergia og Scott Properzi fra DTU / IMT.

Afbud fra: Lars Levin-Jensen og Inger.

Dagsorden:

1. Ansøgninger om vandløsninger til Miljøstyrelsens pulje og diskussion af konkrete løsninger.

2. Samarbejde med Scott om livscyklusvurderinger af vandløsningerne.

3. Elsparefonden, ansøgning om tilladelse til regnvandsopsamling, ansøgning til Tema 2 m.v.

4. Runde.

Indledende diskuterede vi fordele og ulemper ved en aftale om totalentreprise, muligheden for valg af svenske præfabrikerede trækonstruktioner, m.v.

1. Det gik meget stærkt da ansøgningen til runde 1. om vandløsninger blev færdiggjort og indsendt. Peder sagde at det vigtigste var at overholde tidsfristen og at yderligere oplysninger og præciseringer kan eftersendes. De havde formuleret ansøgningen bredt for ikke at udelukke nogen muligheder.

Ved mødet med Thorkild Boisen var det kommet frem, at Miljøstyrelsen ser større sprednings-muligheder i toiletsystemer med fælleskompostering og derfor gerne ville påvirke os til at vælge dette helt eller delvist. Miljøstyrelsen har ikke sagt, at de ikke vil støtte en løsning med individuel kompostering - men chancerne eller støttebeløbet er måske mindre.

Vi præciserede, at vi fremover ønsker at se og kommentere lignende ansøgninger før de bliver sendt. Faktisk var de sendt til Inger, men der var nogle EDB-problemer, og desuden var der meget lidt tid. På næste teknikgruppemøde diskuterer vi kommentarer til ansøgningen og giver dem samlet til Jens.

Specielt mente flere, at det var problematisk at skrive om nye løsninger uden vores præcise accept. Der er nok ikke forgjort noget i forhold til Miljøstyrelsen, men diskussionen om fælles eller individuel kompostering fra toiletterne kom op igen på en uhensigtsmæssig måde.

Siden er de forskellige løsninger blevet diskuteret igen, også fordi tilladelsen fra amtet til udbringning af kompost og urin kræver en kontrolleret hygiejnisering fra 1999 der er ret omfattende, bl.a. via høj temperatur. Vi ved ikke, hvilket system denne bedst kan opnåes i .

Hvis der skal tages en ændret beslutning om komposttoiletsystem, der kan ændre placering af kældrene skal Martin have besked meget snart, d.v.s. nok på styregruppemøde d. 30.4. Det blev diskuteret på generalforsamlingen d. 20.4., og her var bred opbakning til at holde fast i den valgte løsning i hvert fald indtil nye informationer (herunder økonomiske) giver grund til andet. (Bestyrelsen, teknikgruppen og styregruppen blev af generalforsamlingen givet mandat til at træffe denne beslutning, med argumenter fra generalforsamlingen i baghovedet.)

Teknikgruppens indstilling er, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at ændre denne beslutning. Kældrene og dermed toiletternes placering fastholdes altså i detailprojekteringsfasen.

Andre løsninger med pileanlæg blev også diskuteret, men der blev ikke truffet beslutninger. Regler for at måtte anvende human urin og fækalier i godkendt økologisk jordbrug blev diskuteret - Jens sagde at det p.t. ikke er tilladt. Jette tjekker det op - også hvad vej man mener regelændringer vil gå.

2. Via Søren Gabriel har vi fået kontakt med Scott, der arbejder med livscyklusvurderinger (LCA) i forbindelse med sin hovedopgave på DTU. Han var interesseret i at beregne LCA for de forskellige komposttoiletløsninger i opførelse og drift. Det er jo meget velkomment, da vi netop mangler viden om vand-, energi-, materialeforbrug, m.v. i opførelse og drift for at kunne sammenligne de to systemer.

Selvom der er nogle dataproblemer, fordi systemerne er så uafprøvede, mente Scott, han kunne lave nogle realistiske beregninger evt. udfra forskellige forudsætninger. Vi sagde selvfølgelig jatak og mange tak og glæder os til at se dem om 1-3 mdr. Hvis vi skal træffe afgørende beslutninger før kan vi kontakte ham for delresultater. Han får data via Jens.

3. Vedr. Elsparefonden mente Peder, den især er til elkonvertering, men også lavenergiapparater m.v. Kenneth og Steens oplæg om målepaneler, fællesfrysere, intern elsparefond m.v. sendes til Peder (?) men det bliver primært teknikgruppen, der går videre med en ansøgning. Peder fortalte, at i Skotteparken havde man erfaringer med at kunne spare 30% via lignende tiltag.

Peder nævnte også et EFP program vi kan søge via Energistyrelsen - de har frist 1.9.98. (Kontakt en Ole Villumsen - ingen påtog sig at følge op?). Endvidere nævnte han, at en ventilationsløsning med mekanik i fyringssæsonen og naturlig ventilation om sommeren er mulig. Elforbruget til de mekaniske ventilatorer er desuden stærkt faldende.

Vedr. ansøgning til tema 2 i Miljøstyrelsens pulje arbejder Martin på sagen. Lone snakker med ham ? Tema 3 er indeholdt i den indsendte ansøgning, tema 4 (regnvand mv.) laver Jens et udkast i god tid. Ansøgning om etablering af regnvandsopsamling m.v. laver Cenergia når det passer med detailproj.

4. Inger havde fået en henvendelse om et biogasforsøgsprojekt. Vi synes det var interessant, men for sent for os at inddrage nu. Inger havde også fået en invitation til at se papirisoleret demo-byggeri i Karlslunde via Borry Henriksen. Vi overvejer et besøg.

Jørn Erik søger Roskilde Banks Miljøpris om fondsstøtte - den er oplagt - beløbet er begrænset.

Vedr. en 40-60 løsning for toiletter er Jørn Erik meget imod, så hellere fifty-fifty i alle bogrupper. Der var ikke enighed - men meget diskussion.

Næste møde er tirsdag d. 5.5. kl. 19 hos Jette. I er velkomne til lidt mad kl. 18 men ring først!

Dagsorden: Nyt fra styregruppen og møder med arkitekterne, kommentarer til ansøgning om vandløsninger, arealet vest for os - kommentarer fra senior og ungdomsgr.? runde, evt.