Oplæg til diskussion om arkitektur- og teknikgruppens videre arbejde

.

På teknikgruppemøde d. 30.9. diskuterede vi dels tidsplan for gruppens videre arbejde, dels hvilken rolle gruppen skal have i den kommende periode i forhold til byggestyregruppe, rådgivere, m.v. Bestyrelsen har meldt ud, at arkitektur- og teknikgruppen før d. 1.11. skal komme med en samlet skriftlig beskrivelse af de valgte byggeløsninger. Når dette er gjort - inklusiv evt. uafklarede spørgsmål - vil der, såvidt jeg kan se, fortsat være brug for i hvert fald flg. arbejde i gruppen:

1. Uafklarede spørgsmål - der f.eks. afhænger af, om det er til at få fat i genbrugstegl til rimelig pris og kvalitet - bør gruppen inddrages i beslutningen om.

2. Også forhold som installationer til affaldshåndtering, flisfyrets placering og den specifikke type fyr, samt ansøgninger om vandsystem m.v., som gruppens medlemmer har været aktive omkring, bør indebære et fortsat samarbejde mellem gruppen og rådgiverne. Hvad og hvornår, der skal overdrages til rådgiverne må aftales specifikt.

3. Hvis der af økonomiske, leveringsmæssige, tekniske eller andre årsager opstår problemer med at realisere de valgte løsninger, er det rimeligt at gruppen inddrages i beslutningen om alternative løsninger.

4. Vedrørende indretning af fælleshuse, udenomsarealer, m.v. kan arkitektur- og teknikgruppen være koordinerende i f.t. udenomsarealgruppen, fælleshusgrupper fra bogrupperne m.v.

5. Indflydelse på den specifikke boligindretning vil variere mellem bogrupperne. Ejerne skal vel have individuel kontakt med arkitekterne, mens andelshavere og lejere i højere grad har brug for en koordineret kontakt til disse, for lejerne endvidere koordineret i f.t. boligselskabet. Denne kontakt kunne gå via repr. for bogrupperne til teknikgr. og til et "kontaktudvalg" a la kerneteknikgruppen.

Flg. model skitserer, hvordan strukturen i den kommende periode kunne se ud:

Byggestyreudvalg

(KAB, RB, Advokater, Munkesøgård / bogr. repr.) --

! Arkitekter og

Kontaktgruppe ingeniører

(KAB, RB, (tekniske repr.) samt bogr. repr. fra tekn. gr.) --

! !

Arkitektur- og teknikgruppen Entreprenører

Udenomsarealgruppen

Fælleshusgrupper

!

Bogrupperne

De overordnede økonomiske, juridiske, tidsmæssige og øvrige styringsmæssige forhold besluttes i byggestyrerudvalget. De tekniske og arkitektoniske forhold diskuteres / bearbejdes i kontaktgruppen, som kommer med en indstilling til byggestyreudvalget, der træffer de endelige beslutninger i f.t. økonomiske o.s.v. hensyn. Kontaktgruppen har dialogen (kontakten) til arkitekter og ingeniører, samt til foreningens undergrupper, herunder bogrupper. Det er hensigtsmæssigt hvis alle grupper er repræsenteret direkte i kontaktudvalget. Byggestyrerudvalget har selvfølgelig også kontakt til både rådgivere og bogrupper.

Dette oplæg tænkes diskuteret på teknikgruppe møde d. 13.10., alle input er velkomne, også inden.

Hilsen Jette Hagensen, d. 2.10.97


Konverteret af Lars Levin-Jensen, 05-10-97