Referat fra Landskabsgruppemøde, 23/5-97 

Tilstede: Else Ginman, Kaj Thingstrup, Jørn Erik Nielsen, Lotte Pfeifer (ref)

 

Ved mødet blev udarbejdet et udkast til den overordnede landskabsplan. Generelt ønskes det, at beplantningen skal tage hensyn til fugle, insekter, der skal være frugter/blomster, noget at se på hele året, eksisterende bevaringsværdig beplantning skal bevares, brug af egnstypiske arter.

 

 

Veje, stier og parkering

 

Tilkørsel Bestyrelsen har indgivet en indsigelse ifht. lokalplanen: den planlagte Parkvej ønskes ikke anlagt så tæt ved bebyggelsen, det foreslås at Slæggerupvej bibeholdes og åbnes ud mod stationsvejen.

Den eksisterende tilkørselsvej til Munkesøgård udbygges (bredde 4m), anlæggelse af allé?

 

I bebyggelsen Vejene anlægges iflg. lokalplan, eksisterende markvej bibeholdes, vej mellem bogrupperne (bredde 4m, belægning diffusionsåben).

 

Stier Stier anlægges iflg. lokalplan, bredde i bogrupper 2m, øvrige 3m (hvilke)?, diffusionsåben belægning, offentlige stier grusbelægning. Skal stierne være belyste?

 

P-pladser Det er sandsynligvis nødvendigt fra starten at anlægge flere end de planlagte 40 parkeringspladser. Disse ønskes placeret langs med tilkørselsvej til Munkesøgård, ikke indenfor bebyggelsen, under hensyntagen til eksisterende bevaringsværdig beplantning, belægning diffusionsåben.

 

Bilisme Der skal udarbejdes regler for bilkørsel indenfor bebyggelse, skal man kunne køre helt ind til bogrupperne til dagligt?

 

Områder omkring Munkesøgård

 

Plads foran gård Hvordan skal denne plads udformes? Den er det første man ser af bebyggelsen og udgør en slags port.

Hvis der etableres en opsamlings/sorterings-central for affald på gården, skal skur til dette placeres tilgængeligt for renovationsvogn, dvs. foran gården?

 

Eksist. have Bevares.

 

Gårdplads

 

Øvrige områder Fælles grønning, funktion?

Børnehave etablerer legeplads foran den østlige længe, legeplads skal være åben og passe ind i den samlede plan.

 

 

Områder omkring Bogrupper

 

Bogruppe-grønning Udformes efterhånden af bogruppen selv (der afsættes penge til formålet) mht. beplantning, placering af borde/bænke, sandkasse til mindre børn, supplerende stier, osv.

I forbindelse med fælleshus placeres tørreplads (åben/overdækket med halvtag), cykelskur, kompostering, hvad med barnevogne?

 

Private haver i tilknytning til boligen

Haven følger med stuelejlighed, 1.sals-lejligheder har altan. Der kan vælges en placering foran el. bag huset. Haven anlægges som udgangspunkt ens for den enkelte bogruppe eller husstok, iflg. lokalplan 6m ud fra hus, skal åbne ud mod fællesareal (dvs. ingen indhegning el. låge), men delvis afskærmning ved hjælp af hæk (klippet?, højde?).

 

Ubebyggede arealer

 

Dyrkningshaver Hver bolig skal have mulighed for en dyrkningshave. Parcellerne ønskes afgrænset af f.eks. bærbuske langs med højdekurverne. Størrelsen af de enkelte parceller skal være flexibel efter behov.

Adgangsstier slåede, fælles skur til redskaber, der skal undersøges mulighed for vand ved dyrkningshaverne (eksisterende brønd, ny boring, vandværksvand, hvem betaler??).

 

Boldbane Plant areal, kan være rundt, ca. 40m i diameter, afgrænset af beplantning, volde, el.lign.

 

Legeplads For større børn, der afsættes et areal, som udformes efterhånden.

 

Bålplads (fællesplads) Muligvis markeret af et enkeltstående træ, bænke, mm.

 

Sø evtl. oprensning

 

Himmelev bæk iflg. lokalplan åbent, frit areal langs bækken

 

 

Andet

 

Kunst Hvad er vores holdning til f.eks. skulpturer, markering af specielle punkter?

 

 

Næste møde i Landskabsgruppen afholdes tirsdag d. 17/6-97, kl. 18 hos Else.